biuro tłumaczeń skrivanek

Task force – co to znaczy?

she was studying task forces
she was studying task forces

Task force w języku polskim oznacza grupę zadaniową (lub grupę roboczą). To jednostka powołana do pracy nad określonym zadaniem, zazwyczaj wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych.

Początkowo termin ten był używany jedynie przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, ale z czasem zyskał na popularności również w innych kontekstach, m.in. w biznesie.

Task force meeting w biznesie – co to jest?

Naśladując terminologię wojskową, wiele organizacji cywilnych, w tym międzynarodowe firmy i rządy poszczególnych krajów, zakłada swoje własne grupy robocze. Cała ich uwaga skupia się na rozwiązaniu tymczasowego problemu lub nieprzewidzianej sytuacji.

Spotkania w grupie roboczej powinny odbywać się często, zgodnie z potrzebami. Może to być raz na miesiąc, tydzień lub nawet codziennie, jeśli tego wymaga sytuacja. Regularność jest kluczem do sukcesu, dlatego takie wydarzenia trzeba wpisać w kalendarz z wyprzedzeniem.

Każdy członek grupy roboczej odznacza się specjalistyczną wiedzą, dlatego powinien mieć możliwość zaprezentowania swoich spostrzeżeń podczas spotkania. Warto omówić przede wszystkim postępy wykonanych działań. Na zakończenie należy ustalić, jakie kroki powinny zostać podjęte w następnej kolejności.

Naval task force – co to jest?

W amerykańskiej marynarce morskiej rolę grupy zadaniowej pełnią floty (fleets), dywizjony (divisions) lub w mniejszych operacjach, eskadry (squadrons) i flotylle (flotillas). Task force może być zorganizowana z wykorzystaniem okrętów należących do różnych grup. Nie wymaga to trwałej dezorganizacji jednostek. Po zakończeniu zadania operacyjnego grupę zadaniową można łatwo rozwiązać.

Government task force – co to jest?

Rządowa grupa zadaniowa to specjalny zespół ekspertów, powoływany w celu zbadania określonego zagadnienia. Jej zadaniem jest przeprowadzenie analizy istniejącej sytuacji, identyfikacja problemów i ocena możliwych rozwiązań.

Grupa proponuje rozwiązania i wybiera najlepsze spośród nich według ustalonych kryteriów. Np. task force powołana do eliminacji nadmiernych wydatków rządowych może uznać za najlepsze to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić najwięcej środków.

the task force did
the task force was formed expressly to solve a particular problem
she was studying task forces

Task force w cytatach

Przyjrzyjmy się wypowiedziom znanych ludzi, w których pojawia się wyrażenie task force:

„I am going to create a new special deportation task force focused on identifying and quickly removing the most dangerous criminal illegal immigrants in America who have evaded justice just like Hillary Clinton has evaded justice”. Donald Trump – „Zamierzam stworzyć nową specjalną grupę zadaniową ds. deportacji skupioną na identyfikacji i szybkim usuwaniu najbardziej niebezpiecznych nielegalnych imigrantów w Ameryce, którzy uniknęli sprawiedliwości, tak samo jak Hillary Clinton uniknęła sprawiedliwości”.

„The Justice Department has set up a task force to investigate the banks and the mortgage crisis but that’s a little too late”. Jesse Jackson – „Departament Sprawiedliwości powołał grupę zadaniową do zbadania banków i kryzysu hipotecznego, ale jest już na to trochę za późno”.

„As an assistant operations officer for a helicopter task force in Iraq, I saw my fellow Guardsmen and soldiers risk life and limb to maintain diesel fuel supply lines”. Tammy Duckworth – „Jako asystent oficera operacyjnego w grupie zadaniowej śmigłowców w Iraku widziałem, jak moi koledzy żołnierze ryzykowali życiem i zdrowiem, aby utrzymać linie dostaw oleju napędowego”.

„The Trojans lost the war because they fell for a really dumb trick. hey, there’s a gigantic wooden horse outside and all the Greeks have left. Let’s bring it inside! Not a formula for long-term survival. Now if they had formed a task force to study the Trojan Horse and report back to a committee, everyone wouldn’t have been massacred. Who says middle management is useless?”. Adam C. Engst – „Trojanie przegrali wojnę, bo dali się nabrać na naprawdę głupi fortel. Hej, na zewnątrz jest olbrzymi drewniany koń, a wszyscy Grecy odeszli. Wprowadźmy go do środka! To nie brzmi jak dobry sposób na długotrwałe przetrwanie. Gdyby jednak powołali grupę zadaniową do zbadania konia trojańskiego i przedstawili wyniki komitetowi, uniknęliby masakry. Kto powiedział, że średnia kadra kierownicza jest bezużyteczna?”.

„I think my biggest achievement was being part of a team of outstanding, entrepreneurial military leaders and civilians who helped change the way in which America fights by transforming a global special operations task force – Task Force 714 – that I commanded”. Stanley A. McChrystal – „Myślę, że moim największym osiągnięciem było bycie częścią zespołu wybitnych, przedsiębiorczych liderów wojskowych i cywilnych, którzy pomogli zmienić sposób, w jaki Ameryka walczy, przekształcając dowodzoną przeze mnie globalną grupę zadaniową ds. operacji specjalnych – Task Force 714”.

Task force w innych językach

Sprawdź, jak wyrażenie task force brzmi w językach obcych. Może Ci się to przydać podczas rozmowy o militariach:

  • Francuski: force opérationnelle
  • Hiszpański: fuerza de tareas/grupo de tareas
  • Portugalski: força-tarefa
  • Ukraiński: oперативна група (operativna grupa)
  • Rosyjski: oперативная группа (operativnaja grupa)
  • Szwedzki: insatsstyrka
  • Norweski: arbeidsgruppe
  • Bahasa Indonesia: satuan tugas

Posty powiązane

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.