OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY („OWW”)

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uaktualniliśmy Ogólne Warunki Współpracy („OWW”) pomiędzy Skrivanek sp. z o.o a podmiotami, na rzecz których świadczymy usługi. Zmiana dotyczy informacji o przetwarzaniu przez Skrivanek sp. z o.o. danych osobowych w/w podmiotów (zmieniono:§ 11 [Konsumenci] i § 12 [pozostali Klienci]). Treść zmienionych OWW dostępna jest pod adresem https://skrivanek.pl/o-nas/normy/ogolne-warunki-wspolpracy/.


§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają ramowe warunki współpracy pomiędzy Skrivanek spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-654), ul. Śniadeckich 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024886, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342245400 oraz numer REGON: 273716037, (zwaną dalej „WYKONAWCĄ”), a podmiotami, na rzecz których WYKONAWCA świadczy usługi, zwanymi dalej: „ZAMAWIAJĄCYMI”, a osobno: „ZAMAWIAJĄCYM”.  Postanowień niniejszych OWW  nie stosuje się natomiast do usług świadczonych przez WYKONAWCĘ na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Na mocy postanowień niniejszych OWW za czynności prawne zrównane w skutkach z czynnościami dokonywanymi z zachowaniem formy pisemnej uważa się czynności dokonane z wykorzystaniem faksu, poczty elektronicznej lub przy użyciu formularzy WYKONAWCY, chyba że ustawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli oświadczenie woli zostanie złożone i przesłane drugiej Stronie z wykorzystaniem poczty elektronicznej („email”), a email zostanie wysłany z adresu innego niż określony w zawartej pomiędzy stronami umowie, skutki zastrzeżone dla oświadczeń woli składanych z zachowaniem formy pisemnej uważa się za wywołane, jeśli email zawiera indywidualny numer nadany przez WYKONAWCĘ przy przesłaniu warunków realizacji Zamówienia, który służy jako hasło uzgodnione pomiędzy Stronami do komunikacji elektronicznej.


§ 2 Definicje

1. Usługi tłumaczeniowe – usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące tłumaczenia pisemne, tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tłumaczenia ustne symultaniczne, tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia ustne uwierzytelnione.
2. Terminologia – lista wyrażeń w co najmniej dwóch językach zawierająca słownictwo specjalistyczne, wyrażenia, skróty itp. stosowane i preferowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, których stosowania w realizowanych tłumaczeniach ZAMAWIAJĄCY oczekuje od WYKONAWCY, o czym powiadamia WYKONAWCĘ najpóźniej w chwili uzgadniania warunków realizacji Zamówienia. Przez terminologię należy rozumieć także poprzednie tłumaczenia dokonane na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli zawierają słownictwo analogiczne do wymaganego w Zamówieniu.
3. Materiały pomocnicze – wszelkie dokumenty i informacje przekazywane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż Terminologia, które zawierają treści i słownictwo związane z tłumaczonym dokumentem lub wystąpieniem, jakich ZAMAWIAJĄCY oczekuje od WYKONAWCY.
4. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji – tłumaczenia rozpowszechniane przez ZAMAWIAJĄCEGO tak, aby były one dostępne dla szerszego grona odbiorców, w szczególności w postaci prezentacji, materiałów szkoleniowych, oferty przetargowej, dokumentów wewnętrznych, katalogu, ulotki dla pacjenta, instrukcji obsługi, materiałów publikowanych w sieci Internet, Intranet.
5. Usługi obejmujące przygotowanie tłumaczenia do publikacji – dodatkowe usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w stosunku do tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, obejmujące: korektę i weryfikację tłumaczeń pisemnych przez drugiego tłumacza, korektę tłumaczeń pisemnych przez native speaker’a, obróbkę graficzną DTP, korektę przed publikacją.
6. Usługi pomocnicze – inne usługi, które mogą być świadczone przez WYKONAWCĘ związane z Usługami tłumaczeniowymi, w szczególności zapewnienie środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) i usługi w zakresie opracowania Terminologii.

§ 3 Sposób składania i realizacja Zamówienia

1. Przedmiotem usług świadczonych przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszych OWW, jest realizowanie przez WYKONAWCĘ Usług tłumaczeniowych, Usług obejmujących przygotowanie tłumaczenia do publikacji oraz Usług pomocniczych (łącznie jako: „Usługi”).
2. Zakres zleconych WYKONAWCY Usług oraz warunki ich realizacji określa złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO Zamówienie („Zamówienie”).
3. WYKONAWCA ustala z ZAMAWIAJĄCYM osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (telefon, faks, email), informacje niezbędne do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU warunków realizacji Zamówienia, w szczególności:
a) ZAMAWIAJĄCY przedstawia WYKONAWCY informację o rodzaju tłumaczenia, trybie tłumaczenia (zwykły/ekspresowy), materiałach do przetłumaczenia i języku tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń ustnych dodatkowo o terminie i miejscu, w jakim ma się odbyć tłumaczenie, liczbie tłumaczy, liczbie uczestników spotkania i tematyce spotkania, w czasie którego świadczone mają być Usługi tłumaczeniowe,
b) ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o obowiązku stosowania Terminologii,
c) ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o zamiarze publikacji zrealizowanego tłumaczenia,
d) ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o zapotrzebowaniu na Usługi pomocnicze.
4. WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU warunki realizacji Zamówienia, które zawierają potwierdzenie uzgodnień, o których mowa w ust. 3 i określają w szczególności:
a) opis wycenianych Usług oraz ich cenę,
b) termin realizacji Zamówienia,
c) informację o stosowaniu Terminologii,
d) sposób dostawy Usługi,
e) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę z WYKONAWCĄ przy realizacji Zamówienia.
5. Do złożenia Zamówienia dochodzi przez akceptację przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków realizacji Zamówienia. ZAMAWIAJĄCY może zaakceptować warunki realizacji Zamówienia wykonując jedną z poniższych czynności:
a) przesyłając podpisane warunki realizacji Zamówienia, otrzymane od WYKONAWCY (skan dokumentu przesłany faksem lub emailem),
b) przesyłając zwrotnie emailem do WYKONAWCY oświadczenie woli o akceptacji otrzymanych od WYKONAWCY warunków realizacji Zamówienia.
6. Postanowienia ust. 1-3 i 5 powyżej dotyczą zarówno tłumaczeń pisemnych jak i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

§ 4 Wykonanie Zamówienia

1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez WYKONAWCĘ odbioru oświadczenia woli złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 3 ust. 5 OWW, przy czym w przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia woli zgodnie z § 3 ust. 5 OWW po upływie 3 godzin w przypadku Zamówienia realizowanego w trybie zwykłym albo po upływie 1 godziny w przypadku trybu ekspresowego od przedstawienia/przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ warunków realizacji Zamówienia WYKONAWCA uprawniony jest do wyznaczenia nowego terminu realizacji, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przekazać WYKONAWCY materiały do tłumaczenia, Terminologię (o ile ma być stosowana), chyba że zamówił Usługę w zakresie opracowania Terminologii, oraz materiały pomocnicze (jeśli je posiada). ZAMAWIAJĄCY winien wskazać osoby kompetentne po stronie ZAMAWIAJĄCEGO do zatwierdzania i współdziałania z WYKONAWCĄ przy realizowaniu Usług w zakresie tworzenia Terminologii.
3. Zamówienie uważa się za wykonane przez WYKONAWCĘ, jeśli dostarczy on tłumaczenie ZAMAWIAJĄCEMU w sposób, o którym mowa w ust. 4 poniżej, tak że ZAMAWIAJĄCY ma możliwość zapoznania się z jego treścią, a w przypadku tłumaczeń ustnych – z chwilą zakończenia usługi tłumaczenia.
4. WYKONAWCA doręcza ZAMAWIAJĄCEMU wykonane Zamówienie osobiście (odbiór osobisty w terminie i miejscu uzgodnionym z WYKONAWCĄ), pocztą, kurierem, emailem lub faksem.
5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie w terminie i w sposób określony w § 6 OWW.
6. W przypadku powierzenia WYKONAWCY materiałów do tłumaczenia w postaci dokumentów dokumenty te zostaną zwrócone wraz z tłumaczeniem, a ZAMAWIAJĄCEGO obciąża obowiązek złożenia z chwilą odbioru Zamówienia ewentualnego zastrzeżenia co do ich kompletności pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność w terminie późniejszym.
7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

§ 5 Tłumaczenia ustne

1. Warunki realizacji Zamówienia dotyczącego tłumaczenia ustnego winny określać:
a) termin i miejsce, w jakim ma się odbyć tłumaczenie,
b) rodzaj tłumaczenia,
c) liczbę tłumaczy,
d) języki tłumaczeń,
e) liczbę uczestników spotkania,
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej po stronie WYKONAWCY do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM,
g) tematykę spotkania i wystąpień,
h) termin dostarczenia materiałów pomocniczych dla tłumaczy,
i) w przypadku zamówienia Usługi pomocniczej w postaci sprzętu do tłumaczenia, Zamówienie powinno zawierać informacje o ilości kabin do tłumaczenia oraz odbiorników.
2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości tłumaczeń ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY na co najmniej 3 dni przed terminem realizacji tłumaczeń materiałów pomocniczych, tj. wystąpień, prezentacji, informacji o prelegentach, omawianych dokumentów itp.
3. Tłumacz nie jest zobowiązany do wykonania żadnych innych czynności poza tłumaczeniem ustnym, w szczególności nie sporządza notatek, protokołów, nie robi tłumaczeń pisemnych, nie wykonuje zadań administracyjnych, organizacyjnych ani nie oprowadza gości. Ponadto tłumacz ma prawo do przerw podczas dnia pracy (15 minut na każde trzy godziny świadczenia usługi), które ZAMAWIAJĄCY winien uwzględnić.
4. Jeśli do wykonania tłumaczenia ustnego niezbędny jest odpowiedni sprzęt do tłumaczeń, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapewnić go WYKONAWCY, chyba że zleci WYKONAWCY Usługę pomocniczą w zakresie zapewnienia środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych.
5. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapewnić tłumaczowi i osobie obsługującej sprzęt, o którym mowa w ust. 4 powyżej (technik), dostęp do miejsca wykonywania usługi tłumaczenia ustnego najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia.
6. W przypadku Zamówienia wykonywanego poza miejscowością zamieszkania tłumacza i technika ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia tłumaczowi i technikowi transportu, wyżywienia i noclegu (w jednoosobowych pokojach z łazienką) w miejscu realizacji usługi tłumaczenia ustnego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
7. Potwierdzenie wykonania Zamówienia dotyczącego tłumaczeń ustnych nastąpi w drodze sporządzenia przez ZAMAWIAJACEGO stosownego oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej), które winno zostać dostarczone WYKONAWCY w terminie nie dłuższym aniżeli 24 godziny po zakończeniu tłumaczenia, z zastrzeżeniem, iż na wypadek braku sporządzenia tegoż oświadczenia w ustalonym terminie uznaje się, że tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z Zamówieniem bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
8. W przypadku zamówienia Usługi dodatkowej w postaci sprzętu do tłumaczenia, Zamawiający przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za sprzęt do tłumaczenia powierzony gościom/uczestnikom w czasie trwania konferencji (w tym za uszkodzenia, zaginięcie sprzętu pozostającego do dyspozycji gości Zamawiającego).

§ 6 Cena usługi

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia może zostać ustalone ryczałtowo albo kosztorysowo, z uwzględnieniem sposobu jego obliczenia. Wynagrodzenie ustalane jest przez WYKONAWCĘ i podawane jest do informacji ZAMAWIAJĄCEGO wraz z warunkami realizacji Zamówienia.
2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia odbioru Zamówienia w oparciu o wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturę VAT, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia co do terminu zapłaty wynagrodzenia.

§ 7 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług tłumaczeniowych

1. Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym.
2. W przypadku wykazania przez ZAMAWIAJĄCEGO, że wykonane Zamówienie obciążone jest wadą, o której mowa w ust. 1. powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia, w terminie ustalonym z ZAMAWIAJACYM, nie krótszym niż połowa okresu, w którym Zamówienie było realizowane przez WYKONAWCĘ.
3. Jeżeli wad Zamówienia nie można usunąć, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 25% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 9 ust. 2 OWW, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 50% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia.
4. W wypadku zwłoki w dostarczeniu Zamówienia lub przygotowaniu tłumaczenia do odbioru ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do obciążenia WYKONAWCY karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki, w sumie nie więcej jednak niż karą umowną stanowiącą równowartość 25% wartości wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY ograniczona jest do 50% wartości Zamówienia bez podatku VAT, z zastrzeżeniem Tłumaczeń przeznaczonych do publikacji gdzie WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikające z nienależycie wykonanego Zamówienia do wysokości 100% wartości Zamówienia bez podatku, o ile ZAMAWIAJĄCY zamówił Usługi niezbędne do przygotowania tłumaczenia do publikacji wymienione w § 2 ust. 5.
6. Szkoda, za której naprawienie odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę materialną, z wyłączeniem utraconych korzyści.
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, podlegają zaliczeniu na poczet odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
8. W przypadku Usług tłumaczeniowych realizowanych w trybie ekspresowym, które mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii i rozbieżności stylu, odpowiedzialność WYKONAWCY za niestosowanie jednolitego (spójnego) słownictwa zgodnie z Terminologią lub Materiałami pomocniczymi jest wyłączona.
9. Wyłączona jest odpowiedzialność WYKONAWCY za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez ZAMAWIAJĄCEGO, w wypadku zlecenia WYKONAWCY tłumaczenia bez wskazania przez ZAMAWIAJĄCEGO Terminologii, albowiem w takim wypadku tłumaczenia są oparte na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny.
10. W przypadku niepoinformowania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o przeznaczeniu tłumaczenia do publikacji i/lub braku zamówienia dodatkowo płatnych procesów przygotowujących tłumaczenie do publikacji wyłączona jest odpowiedzialność WYKONAWCY za ich brak.
11. W przypadku, gdy materiały do tłumaczenia dostarczone przez ZAMAWIAJĄCEGO nie są spójne terminologiczne, poprawne językowo, w pełni czytelne i uporządkowane, WYKONAWCA może powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wadach materiałów podlegających tłumaczeniu i zażądać od ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznego, lecz nie później niż w czasie odpowiadającym 1/10 okresu ustalonego dla realizacji Zamówienia, nadesłania poprawionej wersji, wyjaśnień lub instrukcji. Opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w udzieleniu takich wyjaśnień powoduje automatyczne przesunięcie terminu realizacji Zamówienia odpowiednio o czas opóźnienia. W przypadku, gdy poprawiona wersja nie jest dostępna, WYKONAWCA wykona usługę przy zachowaniu najwyższej staranności, jednak nie odpowiada za spójność przekładu i poprawność Terminologii.
12. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu OWW, uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia.

§ 8. Terminy zgłaszania wad w wykonanych Usługach tłumaczeniowych

1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zgłosić WYKONAWCY wady w wykonanym Zamówieniu na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU tłumaczeń pisemnych, a w odniesieniu do tłumaczeń ustnych w terminie wskazanym w § 5 ust. 7. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do wskazania: okoliczności, czasu i sposobu odkrycia wady oraz opisu wady. W odniesieniu do tłumaczeń ustnych zgłoszenie wad powinno dodatkowo zawierać nagranie audio lub audio-video.
2. W przypadku zgłoszenia wad z naruszeniem ust. 1 powyżej wszelkie uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz odpowiedzialność WYKONAWCY, w tym odszkodowawcza, związana z wystąpieniem wad w wykonanych tłumaczeniach wygasają.
3. Jeżeli zgłaszana wada może powodować powstanie szkody u ZAMAWIAJĄCEGO przekraczającej wartość 1.000 zł, ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformować o szkodzie również ubezpieczyciela wskazanego przez WYKONAWCĘ, udzielić wszelkiej pomocy w postępowaniu przed ubezpieczycielem WYKONAWCY i niezwłocznie udostępnić wszelkie informacje potrzebne w postępowaniu o likwidację szkody i w ewentualnych sporach ZAMAWIAJĄCEGO z ubezpieczycielem. W wypadku braku wypełnienia powyższych obowiązków roszczenie o odszkodowanie wygasa.

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia między Stronami sporu co do wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, o jakich mowa w § 8 OWW, Strony zobowiązują się niniejszy spór rozwiązać na drodze polubownej, na podstawie opinii przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych sądowych tłumaczy przysięgłych mających swą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie kognicji Sądu Okręgowego w Lublinie.
2. Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień § 7 ust. 3 OWW uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra.
3. Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spór.
4. Strony na czas trwania postępowania reklamacyjnego wyłączają możliwość sądowego dochodzenia wzajemnych roszczeń z tytułu niesatysfakcjonującej jakości tłumaczenia.

§ 10 Wyłączność i odpowiedzialność, odstąpienie od umowy

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia będą podejmowane jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z WYKONAWCĄ. Zabronione jest prowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem, podwykonawcą WYKONAWCY itp.
2. Komunikując się w sprawach związanych z realizacją Zamówienia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest każdorazowo używać numeru identyfikacyjnego nadanego przez WYKONAWCĘ.
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY naruszy zakaz określony w § 10 ust. 1 OWW, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz WYKONAWCY kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w terminach określonych poniżej, za jednoczesną zapłatą WYKONAWCY odstępnego w następujących wysokościach:
4.1. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych (symultanicznych lub konsekutywnych), a odstąpienie nastąpiło:
4.1.1. na 3 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 30% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.2. na 2 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.3. na 1 dzień przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 75% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.4. w dniu realizacji tłumaczenia – 100% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia. Odstępne, o jakim mowa w pkt. 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, winno być powiększone o kwotę kosztów poniesionych przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji Zamówienia do dnia złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu, jeśli WYKONAWCA już je poniósł.
4.2. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń pisemnych, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od realizacji Zamówienia za zapłatą odstępnego w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez WYKONAWCĘ informacji o odstąpieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji Zamówienia, nie mniej jednak niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
5. Kwoty odstępnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, płatne będą w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Zamówienia.
6. WYKONAWCA ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO odstępnego w wysokości 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację Zamówienia, od którego realizacji odstąpił, jednak nie później niż przed upływem połowy czasu ustalonego na realizację Zamówienia.


§ 11 Klauzula poufności

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego Zamówienia. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy poddostawcy, którzy angażowani będą do obsługi zleceń ZAMAWIAJĄCEGO, zawarli z WYKONAWCĄ umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od ZAMAWIAJĄCYCH, zgodnie z wymogami stosowanego przez WYKONAWCĘ systemu zapewnienia jakości EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

§ 12 Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe uzyskane w związku ze współpracą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zapewniający odpowiednią ochronę integralności i poufności danych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WYKONAWCĘ znajdują się na stronie internetowej WYKONAWCY pod adresem: https://skrivanek.pl/o-nas/normy/zasady-ochrony-prywatnosci/, i stanowią one integralną część niniejszych OWW.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWW podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego, przy czym Strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia poza tymi, które zostały przyznane w niniejszych OWW.
2. OWW wiążą Strony z chwilą złożenia Zamówienia w rozumieniu niniejszych OWW.
3. Postanowienia OWW mogą być zmieniane pomiędzy Stronami wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
4. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWW. Zmiana postanowień zawartych w OWW dla swej ważności i wejścia w życie wymaga oświadczenia WYKONAWCY zamieszczonego pod adresem internetowym: https://www.skrivanek.pl/o-nas/ogolne-warunki-wspolpracy/tlumaczenia/, o dokonanej zmianie OWW i jej zakresie. Zmiana OWW uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych OWW, z tym że Zamówienia przyjęte do realizacji przez WYKONAWCĘ w okresie obowiązywania dotychczasowych OWW będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach. Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO winno być złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej WYKONAWCY komunikatu o zmianie OWW.
5. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 2 grudnia 2019 r.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KONSUMENTAMI („OWW”)


§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy określają ramowe warunki współpracy pomiędzy Skrivanek spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-654), ul. Śniadeckich 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024886, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342245400 oraz numer REGON: 273716037, (zwaną dalej „WYKONAWCĄ”), a podmiotami, na rzecz których WYKONAWCA świadczy usługi, konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanymi dalej: „KONSUMENTAMI”).
2. Na mocy postanowień niniejszych OWW za czynności prawne zrównane w skutkach z czynnościami dokonywanymi z zachowaniem formy pisemnej uważa się czynności dokonane z wykorzystaniem faksu, poczty elektronicznej lub przy użyciu formularzy WYKONAWCY, chyba że ustawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W wypadku skorzystania z elektronicznej formy zamówienia Konsument godzi się na  natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utraci przysługujące mu na podstawie art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) – prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług. Przyjmując niniejsze OWW Konsument jest świadomy istnienia swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia, o ile w tym czasie nie nastąpiło już pełne jej wykonanie.

§ 2 Definicje

1. Usługi tłumaczeniowe – usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące tłumaczenia pisemne, tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tłumaczenia ustne symultaniczne, tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia ustne uwierzytelnione.
2. Terminologia – lista wyrażeń w co najmniej dwóch językach zawierająca słownictwo specjalistyczne, wyrażenia, skróty itp. stosowane i preferowane przez KONSUMENTA, których stosowania w realizowanych tłumaczeniach KONSUMENT oczekuje od WYKONAWCY, o czym powiadamia WYKONAWCĘ najpóźniej w chwili uzgadniania warunków realizacji Zamówienia. Przez terminologię należy rozumieć także poprzednie tłumaczenia dokonane na rzecz KONSUMENTA, jeśli zawierają słownictwo analogiczne do wymaganego w Zamówieniu.
3. Materiały pomocnicze – wszelkie dokumenty i informacje przekazywane WYKONAWCY przez KONSUMENTA inne niż Terminologia, które zawierają treści i słownictwo związane z tłumaczonym dokumentem lub wystąpieniem, jakich KONSUMENT oczekuje od WYKONAWCY.
4. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji – tłumaczenia rozpowszechniane przez KONSUMENTA tak, aby były one dostępne dla szerszego grona odbiorców, w szczególności w postaci prezentacji, materiałów szkoleniowych, oferty przetargowej, dokumentów wewnętrznych, katalogu, ulotki dla pacjenta, instrukcji obsługi, materiałów publikowanych w sieci Internet, Intranet.
5. Usługi obejmujące przygotowanie tłumaczenia do publikacji – dodatkowe usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w stosunku do tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, obejmujące: korektę i weryfikację tłumaczeń pisemnych przez drugiego tłumacza, korektę tłumaczeń pisemnych przez native speaker’a, obróbkę graficzną DTP, korektę przed publikacją.
6. Usługi pomocnicze – inne usługi, które mogą być świadczone przez WYKONAWCĘ związane z Usługami tłumaczeniowymi, w szczególności zapewnienie środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) i usługi w zakresie opracowania Terminologii.


§ 3 Sposób składania i realizacja Zamówienia

1. Przedmiotem usług świadczonych przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszych OWW, jest realizowanie przez WYKONAWCĘ Usług tłumaczeniowych, Usług obejmujących przygotowanie tłumaczenia do publikacji oraz Usług pomocniczych (łącznie jako: „Usługi”).
2. Zakres zleconych WYKONAWCY Usług oraz warunki ich realizacji określa złożone przez KONSUMENTA Zamówienie („Zamówienie”).
3. WYKONAWCA ustala z KONSUMENTEM osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (telefon, faks, email), informacje niezbędne do przedstawienia KONSUMENTOWI warunków realizacji Zamówienia, w szczególności:
a) KONSUMENT przedstawia WYKONAWCY informację o rodzaju tłumaczenia, trybie tłumaczenia (zwykły/ekspresowy), materiałach do przetłumaczenia i języku tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń ustnych dodatkowo o terminie i miejscu, w jakim ma się odbyć tłumaczenie, liczbie tłumaczy, liczbie uczestników spotkania i tematyce spotkania, w czasie którego świadczone mają być Usługi tłumaczeniowe,
b) KONSUMENT informuje WYKONAWCĘ o obowiązku stosowania Terminologii,
c) KONSUMENT informuje WYKONAWCĘ czy planuje przeznaczyć zrealizowane tłumaczenie do publikacji,
d) KONSUMENT informuje WYKONAWCĘ o zapotrzebowaniu na Usługi pomocnicze.
4. WYKONAWCA przedstawia KONSUMENTOWI warunki realizacji Zamówienia, które zawierają potwierdzenie uzgodnień, o których mowa w ust. 3 i określają w szczególności:
a) opis wycenianych Usług oraz ich cenę, w tym informację o ewentualnych kosztach przesyłki,
b) termin realizacji Zamówienia,
c) informację o stosowaniu Terminologii,
d) sposób dostawy Usługi,
e) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę przy realizacji Zamówienia,
f) danych identyfikujących Wykonawcę zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),
g) procedurze reklamacji stosowanej u Wykonawcy,
h) istnieniu i treści gwarancji usług tłumaczeniowych oraz sposobie ich stosowania obowiązującym u WYKONAWCY.
5. Do złożenia Zamówienia dochodzi przez akceptację przez KONSUMENTA warunków realizacji Zamówienia. KONSUMENT może zaakceptować warunki realizacji Zamówienia wykonując jedną z poniższych czynności:
a) przesyłając podpisane warunki realizacji Zamówienia otrzymane od WYKONAWCY (skan dokumentu przesłany faksem lub emailem),
b) przesyłając zwrotnie emailem do WYKONAWCY oświadczenie woli o akceptacji otrzymanych od WYKONAWCY warunków realizacji Zamówienia.
6. Postanowienia ust. 1-3 i 5 powyżej dotyczą zarówno tłumaczeń pisemnych jak i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

§ 4 Wykonanie Zamówienia

1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez WYKONAWCĘ odbioru oświadczenia woli złożonego przez KONSUMENTA zgodnie z § 3 ust. 5 OWW, przy czym w przypadku złożenia przez KONSUMENTA oświadczenia woli zgodnie z § 3 ust. 5 OWW po upływie 3 godzin w przypadku Zamówienia realizowanego w trybie zwykłym albo po upływie 1 godziny w przypadku trybu ekspresowego od przedstawienia/przekazania KONSUMENTOWI przez WYKONAWCĘ warunków realizacji Zamówienia termin realizacji zamówienia przedłuża się automatycznie o jeden dzień. W wypadku wystąpienia ww. opóźnienia co do tłumaczeń przeznaczonych do publikacji WYKONAWCA nie będzie związany terminem realizacji zamówienia zgodnie z § 3 ust.4 OWW. Termin ustalają w takim wypadku strony w drodze negocjacji, a termin proponowany  przez KONSUMENTA musi uwzględniać możliwości techniczne wykonania tłumaczenia na odpowiednim poziomie językowym.
2. KONSUMENT zobowiązany jest przekazać WYKONAWCY materiały do tłumaczenia, Terminologię (o ile ma być stosowana), chyba że zamówił Usługę w zakresie opracowania Terminologii, oraz materiały pomocnicze (jeśli je posiada). O ile wymaga tego specyfika zamówienia KONSUMENT winien wskazać osoby kompetentne po stronie ZAMAWIAJĄCEGO do zatwierdzania i współdziałania z WYKONAWCĄ przy realizowaniu Usług w zakresie tworzenia Terminologii.
3. Zamówienie uważa się za wykonane przez WYKONAWCĘ, jeśli dostarczy on tłumaczenie KONSUMENTOWI w sposób, o którym mowa w ust. 4 poniżej, tak, że KONSUMENT ma możliwość zapoznania się z jego treścią, a w przypadku tłumaczeń ustnych – z chwilą zakończenia usługi tłumaczenia.
4. WYKONAWCA doręcza KONSUMENTOWI wykonane Zamówienie osobiście (odbiór osobisty w terminie i miejscu uzgodnionym z WYKONAWCĄ), pocztą, kurierem, emailem lub faksem.
5. KONSUMENT zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie w terminie i w sposób określony w § 6 OWW.
6. W przypadku powierzenia WYKONAWCY materiałów do tłumaczenia w postaci dokumentów, dokumenty te zostaną zwrócone wraz z tłumaczeniem, a KONSUMENTA obciąża obowiązek złożenia z chwilą odbioru Zamówienia ewentualnego zastrzeżenia co do ich kompletności pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność w terminie późniejszym.
7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

§ 5 Tłumaczenia ustne

1. Warunki realizacji Zamówienia dotyczącego tłumaczenia ustnego winny dodatkowo określać:
a) termin i miejsce, w jakim ma się odbyć tłumaczenie,
b) rodzaj tłumaczenia,
c) liczbę tłumaczy,
d) języki tłumaczeń,
e) liczbę uczestników spotkania,
f) imię i nazwisko osoby upoważnionej po stronie WYKONAWCY do kontaktów z KONSUMENTEM,
g) tematykę spotkania i wystąpień,
h) termin dostarczenia materiałów pomocniczych dla tłumaczy,
i) w przypadku zamówienia Usługi pomocniczej w postaci sprzętu do tłumaczenia, Zamówienie powinno zawierać informacje o ilości kabin do tłumaczenia oraz odbiorników.
2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości tłumaczeń KONSUMENT zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY na co najmniej 3 dni przed terminem realizacji tłumaczeń materiałów pomocniczych, tj. wystąpień, prezentacji, informacji o prelegentach, omawianych dokumentów itp.
3. Tłumacz nie jest zobowiązany do wykonania żadnych innych czynności poza tłumaczeniem ustnym, w szczególności nie sporządza notatek, protokołów, nie robi tłumaczeń pisemnych, nie wykonuje zadań administracyjnych, organizacyjnych ani nie oprowadza gości. Ponadto tłumacz ma prawo do przerw podczas dnia pracy (15 minut na każde trzy godziny świadczenia usługi), którą KONSUMENT winien uwzględnić.
4. Jeśli do wykonania tłumaczenia ustnego niezbędny jest odpowiedni sprzęt do tłumaczeń, KONSUMENT jest zobowiązany zapewnić go WYKONAWCY, chyba że w sposób niebudzący wątpliwości zleci WYKONAWCY Usługę pomocniczą w zakresie zapewnienia środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych.
5. KONSUMENT jest zobowiązany zapewnić tłumaczowi i osobie obsługującej sprzęt, o którym mowa w ust. 4 powyżej (technik), dostęp do miejsca wykonywania usługi tłumaczenia ustnego najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia.
6. W przypadku Zamówienia wykonywanego poza miejscowością zamieszkania tłumacza i technika KONSUMENT jest zobowiązany do zapewnienia tłumaczowi i technikowi transportu, wyżywienia i noclegu (w jednoosobowych pokojach z łazienką) w miejscu realizacji usługi tłumaczenia ustnego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
7. Potwierdzenie wykonania Zamówienia dotyczącego tłumaczeń ustnych nastąpi w drodze sporządzenia przez KONSUMENTA stosownego oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej), które winno zostać dostarczone WYKONAWCY w terminie nie dłuższym aniżeli 48 godzin po zakończeniu tłumaczenia, z zastrzeżeniem, iż na wypadek braku sporządzenia tegoż oświadczenia w ustalonym terminie uznaje się, że tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z Zamówieniem bez zastrzeżeń ze strony KONSUMENTA.
8. W przypadku zamówienia Usługi dodatkowej w postaci sprzętu do tłumaczenia, KONSUMENT przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za sprzęt do tłumaczenia powierzony gościom/uczestnikom w czasie trwania konferencji (w tym za uszkodzenia, zaginięcie sprzętu pozostającego do dyspozycji gości KONSUMENTA).

§ 6 Cena usługi

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia może zostać ustalone ryczałtowo albo kosztorysowo, z uwzględnieniem sposobu jego obliczenia. Wynagrodzenie ustalane jest przez WYKONAWCĘ i podawane jest do informacji KONSUMENTA wraz z warunkami realizacji Zamówienia.
2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie zapłacone przez KONSUMENTA najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru Zamówienia w oparciu o wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturę VAT albo wystawiony przez WYKONAWCĘ rachunek, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia co do terminu zapłaty wynagrodzenia.


§ 7 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług tłumaczeniowych

1. Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym.
2. W przypadku wykazania przez KONSUMENTA, że wykonane Zamówienie obciążone jest wadą, o której mowa w ust. 1. powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia, w terminie ustalonym z KONSUMENTEM, nie krótszym niż połowa okresu, w którym Zamówienie było realizowane przez WYKONAWCĘ.
3. Jeżeli wad Zamówienia nie można usunąć, KONSUMENTOWI przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 25% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 9 ust. 2 OWW, KONSUMENTOWI przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 50% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia.
4. Szkoda, za której naprawienie odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę materialną, z wyłączeniem utraconych korzyści.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY ograniczona jest do wysokości 100% wartości Zamówienia bez podatku, o ile ZAMAWIAJĄCY zamówił Usługi niezbędne do przygotowania tłumaczenia do publikacji wymienione w § 2 ust. 5.
6. W przypadku Usług tłumaczeniowych realizowanych w trybie ekspresowym, które mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii i rozbieżności stylu, odpowiedzialność WYKONAWCY za niestosowanie jednolitego (spójnego) słownictwa zgodnie z Terminologią lub Materiałami pomocniczymi jest wyłączona.
7. Wyłączona jest odpowiedzialność WYKONAWCY za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez KONSUMENTA, w wypadku zlecenia WYKONAWCY tłumaczenia bez wskazania przez KONSUMENTA Terminologii, albowiem w takim wypadku tłumaczenia są oparte na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny.
8. W przypadku niepoinformowania WYKONAWCY przez KONSUMENTA o przeznaczeniu tłumaczenia do publikacji i/lub braku zamówienia dodatkowo płatnych procesów przygotowujących tłumaczenie do publikacji wyłączona jest odpowiedzialność WYKONAWCY za ich brak.
9. W przypadku, gdy materiały do tłumaczenia dostarczone przez KONSUMENTA nie są spójne terminologiczne, poprawne językowo, w pełni czytelne i uporządkowane, WYKONAWCA może powiadomić KONSUMENTA o wadach materiałów podlegających tłumaczeniu i zażądać od KONSUMENTA niezwłocznego, lecz nie później niż w czasie odpowiadającym 1/10 okresu ustalonego dla realizacji Zamówienia, nadesłania poprawionej wersji, wyjaśnień lub instrukcji. Opóźnienie KONSUMENTA w udzieleniu takich wyjaśnień powoduje automatyczne przesunięcie terminu realizacji Zamówienia odpowiednio o czas opóźnienia. W przypadku, gdy poprawiona wersja nie jest dostępna, WYKONAWCA wykona usługę przy zachowaniu najwyższej staranności, jednak nie odpowiada za spójność przekładu i poprawność Terminologii.
10. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu OWW, uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia.

§ 8. Terminy zgłaszania wad w wykonanych Usługach tłumaczeniowych

1. KONSUMENT jest zobowiązany zgłosić WYKONAWCY wady w wykonanym Zamówieniu na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia dostarczenia KONSUMENTOWI tłumaczeń pisemnych, a w odniesieniu do tłumaczeń ustnych w terminie wskazanym w § 5 ust. 7. KONSUMENT jest zobowiązany do wskazania: okoliczności, czasu i sposobu odkrycia wady oraz opisu wady. W odniesieniu do tłumaczeń ustnych zgłoszenie wad powinno dodatkowo zawierać nagranie audio lub audio-video.
2. W przypadku zgłoszenia wad z naruszeniem ust. 1 powyżej wszelkie uprawnienia KONSUMENTA oraz odpowiedzialność WYKONAWCY, w tym odszkodowawcza, związana z wystąpieniem wad w wykonanych tłumaczeniach wygasają.

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia między Stronami sporu co do wystąpienia wad, o jakich mowa w § 8 OWW, w wykonanym Zamówieniu, Strony zobowiązują się niniejszy spór rozwiązać na drodze polubownej, na podstawie opinii przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych sądowych tłumaczy przysięgłych mających swą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie kognicji Sądu Okręgowego w Lublinie.
2. Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień § 7 ust. 3 OWW uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra.
3. Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spór.

§ 10 Wyłączność i odpowiedzialność, odstąpienie od umowy

1. KONSUMENT zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia będą podejmowane jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z WYKONAWCĄ. Zabronione jest prowadzenie przez KONSUMENTA jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem, podwykonawcą WYKONAWCY itp.
2. Komunikując się w sprawach związanych z realizacją Zamówienia KONSUMENT zobowiązany jest każdorazowo używać numeru identyfikacyjnego nadanego przez WYKONAWCĘ.
3. Jeżeli KONSUMENT naruszy zakaz określony w § 10 ust. 1 OWW, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz WYKONAWCY kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. KONSUMENT ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w terminach określonych poniżej, za jednoczesną zapłatą WYKONAWCY odstępnego w następujących wysokościach:
4.1. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych (symultanicznych lub konsekutywnych), a odstąpienie nastąpiło:
4.1.1. na 3 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 30% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.2. na 2 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.3. na 1 dzień przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 75% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
4.1.4. w dniu realizacji tłumaczenia – 100% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
Odstępne, o jakim mowa w pkt. 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, winno być powiększone o kwotę kosztów poniesionych przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji Zamówienia do dnia złożenia przez KONSUMENTA oświadczenia o odstąpieniu, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu, jeśli WYKONAWCA już je poniósł.
4.2. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń pisemnych, KONSUMENT może odstąpić od realizacji Zamówienia za zapłatą odstępnego w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez WYKONAWCĘ informacji o odstąpieniu przez KONSUMENTA od realizacji Zamówienia, nie mniej jednak niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
5. Kwoty odstępnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, płatne będą w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Zamówienia.

§ 11 Dane osobowe

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe KONSUMENTA zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zapewniający odpowiednią ochronę integralności i poufności danych.
2. KONSUMENT oświadcza, że jest upoważniony do udostępnienia WYKONAWCY danych osobowych w związku ze świadczeniem usług.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WYKONAWCĘ znajdują się na stronie internetowej WYKONAWCY, pod adresem: https://skrivanek.pl/o-nas/normy/zasady-ochrony-prywatnosci/, i stanowią one integralną część niniejszych OWW.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWW podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego oraz ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz. 827 z późn. zm.).
2. OWW wiąże Strony z chwilą złożenia Zamówienia w rozumieniu niniejszych OWW.
3. Postanowienia OWW mogą być zmieniane pomiędzy Stronami wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 2 grudnia 2019 r.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.