biuro tłumaczeń skrivanek

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY („OWW”)

  • § 1 Postanowienia Ogólne
   1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy („OWW”) określają ramowe warunki współpracy pomiędzy Skrivanek spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-550), Plac Konstytucji 6/75, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024886, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6342245400 oraz numer REGON: 273716037, (zwaną dalej „WYKONAWCĄ”), a podmiotami, na rzecz których WYKONAWCA świadczy usługi, zwanymi dalej: „ZAMAWIAJĄCYMI”, a osobno: „ZAMAWIAJĄCYM”.
   2. Na mocy postanowień niniejszych OWW za czynności prawne zrównane w skutkach z czynnościami dokonywanymi z zachowaniem formy pisemnej uważa się czynności dokonane z wykorzystaniem poczty elektronicznej, systemu informatycznego WYKONAWCY lub przy użyciu formularzy WYKONAWCY, chyba że ustawa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli oświadczenie woli zostanie złożone i przesłane drugiej Stronie z wykorzystaniem poczty elektronicznej („email”), a email zostanie wysłany z adresu innego niż określony w zawartej pomiędzy Stronami umowie, skutki zastrzeżone dla oświadczeń woli składanych z zachowaniem formy pisemnej uważa się za wywołane, jeśli email zawiera indywidualny numer nadany przez WYKONAWCĘ przy przesłaniu warunków realizacji Zamówienia, który służy jako hasło uzgodnione pomiędzy Stronami do komunikacji elektronicznej.
   3. W wypadku zawarcia umowy na odległość z ZAMAWIAJĄCYM będącym Konsumentem ZAMAWIAJĄCY utraci prawo odstąpienia od umowy przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – po spełnieniu świadczenia przez WYKONAWCĘ, stosownie do art. 38 pkt. 1) tej ustawy. Jeżeli na wyraźne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu odstąpienia od umowy, w przypadku wykonania prawa odstąpienia ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
   4. Na podstawie niniejszych OWW WYKONAWCA świadczy między innymi usługi drogą elektroniczną. Niniejsze OWW stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu korzystania z usług świadczonych przez WYKONAWCĘ drogą elektroniczną niezbędne jest dysponowanie dostępem do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari etc.) i konta poczty elektronicznej. ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

  • § 2 Definicje
   1. Usługi tłumaczeniowe – usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące tłumaczenia pisemne, tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, tłumaczenia ustne symultaniczne, tłumaczenia ustne konsekutywne, tłumaczenia ustne uwierzytelnione.
   2. Terminologia – lista wyrażeń w co najmniej dwóch językach, zawierająca słownictwo specjalistyczne, wyrażenia, skróty itp. stosowane i preferowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, których stosowania w realizowanych tłumaczeniach ZAMAWIAJĄCY oczekuje od WYKONAWCY, o czym powiadamia WYKONAWCĘ najpóźniej w chwili uzgadniania warunków realizacji Zamówienia.
   3. Materiały pomocnicze – wszelkie dokumenty i informacje przekazywane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, inne niż Terminologia, które zawierają treści i słownictwo związane z tłumaczonym dokumentem lub wystąpieniem, jakich ZAMAWIAJĄCY oczekuje od WYKONAWCY, o czym powiadamia WYKONAWCĘ najpóźniej w chwili uzgadniania warunków realizacji Zamówienia.
   4. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji – tłumaczenia rozpowszechniane przez ZAMAWIAJĄCEGO tak, aby były one dostępne dla szerszego grona odbiorców, w szczególności w postaci prezentacji, materiałów szkoleniowych, oferty przetargowej, dokumentów wewnętrznych, katalogu, ulotki dla pacjenta, instrukcji obsługi, materiałów publikowanych w sieci Internet, Intranet.
   5. Usługi obejmujące przygotowanie tłumaczenia do publikacji – dodatkowe usługi świadczone przez WYKONAWCĘ w stosunku do tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, obejmujące: korektę i weryfikację tłumaczeń pisemnych przez drugiego tłumacza, korektę tłumaczeń pisemnych przez native speaker’a, obróbkę graficzną DTP, korektę przed publikacją.
   6. Usługi pomocnicze – inne usługi, które mogą być świadczone przez WYKONAWCĘ związane z Usługami tłumaczeniowymi, w szczególności zapewnienie środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) i usługi w zakresie opracowania Terminologii.
   7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z WYKONAWCĄ czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

  • § 3 Sposób składania i realizacja Zamówienia
   1. Do usług świadczonych przez WYKONAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i podlegających uregulowaniom niniejszych OWW zalicza się między innymi: Usługi tłumaczeniowe, Usługi obejmujące przygotowanie tłumaczenia do publikacji, Usługi pomocnicze oraz inne usługi językowe i usługi z nimi związane (łącznie jako: „Usługi”).
   2. Zakres zleconych WYKONAWCY Usług oraz warunki ich realizacji określa złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO Zamówienie („Zamówienie”).
   3. WYKONAWCA ustala z ZAMAWIAJĄCYM osobiście, w formie pisemnej, z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (telefon, email, system informatyczny WYKONAWCY) lub przez wypełnienie formularza Zamówienia udostępnionego na stronie internetowej WYKONAWCY, informacje niezbędne do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU warunków realizacji Zamówienia, w szczególności:
   a. ZAMAWIAJĄCY przedstawia WYKONAWCY informację o rodzaju tłumaczenia, trybie tłumaczenia (zwykły/ekspresowy), materiałach do przetłumaczenia i języku tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń ustnych dodatkowo o terminie i miejscu, w jakim ma się odbyć tłumaczenie, liczbie tłumaczy, liczbie uczestników spotkania i tematyce spotkania, w czasie którego świadczone mają być Usługi tłumaczeniowe,
   b. ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o obowiązku stosowania Terminologii,
   c. ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o zamiarze publikacji zrealizowanego tłumaczenia,
   d. ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ o zapotrzebowaniu na Usługi pomocnicze.
   4. WYKONAWCA przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU warunki realizacji Zamówienia, które zawierają potwierdzenie uzgodnień, o których mowa w ust. 3 i określają w szczególności:
   a. opis wycenianych Usług oraz ich łączną cenę, w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem również informację o sposobie i terminie zapłaty oraz o ewentualnych kosztach przesyłki,
   b. termin i sposób realizacji Zamówienia,
   c. informację o stosowaniu Terminologii,
   d. sposób dostawy Usługi,
   e. imię i nazwisko oraz sposób porozumiewania się z osobą odpowiedzialną za współpracę z WYKONAWCĄ przy realizacji Zamówienia,
   f. w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem dane identyfikujące oraz dane kontaktowe WYKONAWCY zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),
   g. w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem procedurę reklamacji stosowaną u WYKONAWCY oraz informację o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur,
   h. w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem informację o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem poniesionych przez WYKONAWCĘ uzasadnionych kosztów w związku z częściowym spełnieniem świadczenia do chwili odstąpienia od umowy oraz o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny stosownie do art. 38 pkt. 1) wspomnianej ustawy,
   i. w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem informację o istnieniu i treści gwarancji usług tłumaczeniowych oraz sposobie ich stosowania obowiązującym u WYKONAWCY; kodeksie dobrych praktyk, do którego przestrzegania zobowiązał się WYKONAWCA, znajdującym się pod adresem: https://skrivanek.pl/kodeks-etyki/.
   5. Do złożenia Zamówienia dochodzi przez akceptację przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Wynagrodzenia z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego. ZAMAWIAJĄCY może zaakceptować warunki realizacji Zamówienia, wykonując jedną z poniższych czynności:
   a. przesyłając zwrotnie emailem do WYKONAWCY oświadczenie woli o akceptacji otrzymanych od WYKONAWCY warunków realizacji Zamówienia,
   b. przesyłając podpisane warunki realizacji Zamówienia, otrzymane od WYKONAWCY (skan dokumentu przesłany emailem),
   c. potwierdzając Zamówienie elektronicznie poprzez kliknięcie w link potwierdzający, wygenerowany i dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ za pośrednictwem systemu informatycznego lub poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej WYKONAWCY,
   d. składając podpis na wydruku warunków realizacji Zamówienia w jednym z biur WYKONAWCY i w obecności pracownika WYKONAWCY.
   6. Postanowienia ust. 1-3 i 5 powyżej dotyczą zarówno tłumaczeń pisemnych jak i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

 

  • § 4 Wykonanie Zamówienia
   1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez WYKONAWCĘ odbioru oświadczenia woli złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 3 ust. 5 OWW, przy czym warunki realizacji Zamówienia wiążą WYKONAWCĘ przez 3 godziny od ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU w przypadku Zamówienia realizowanego w trybie zwykłym oraz przez jedną godzinę w przypadku Zamówienia realizowanego w trybie ekspresowym. Po upływie tego terminu WYKONAWCA jest uprawniony do przedstawienia nowych warunków realizacji Zamówienia.
   2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest przekazać WYKONAWCY materiały do tłumaczenia, Terminologię (o ile ma być stosowana), chyba że zamówił Usługę w zakresie opracowania Terminologii, oraz materiały pomocnicze (jeśli je posiada). ZAMAWIAJĄCY winien wskazać osoby kompetentne po stronie ZAMAWIAJĄCEGO do zatwierdzania i współdziałania z WYKONAWCĄ przy realizowaniu Usług w zakresie tworzenia Terminologii, przy czym w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem tylko w przypadku, gdy wymaga tego specyfika Zamówienia.
   3. Zamówienie uważa się za wykonane przez WYKONAWCĘ, jeśli dostarczy on tłumaczenie ZAMAWIAJĄCEMU w sposób, o którym mowa w ust. 4 poniżej, tak że ZAMAWIAJĄCY ma możliwość zapoznania się z jego treścią, a w przypadku tłumaczeń ustnych – z chwilą zakończenia usługi tłumaczenia.
   4. WYKONAWCA doręcza ZAMAWIAJĄCEMU wykonane Zamówienie emailem, pocztą, kurierem, osobiście (odbiór osobisty w terminie i miejscu uzgodnionym z WYKONAWCĄ) lub w inny sposób uzgodniony przez Strony, w formie dokumentowej lub pisemnej.
   5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie w terminie i w sposób określony w § 7 OWW.
   6. W przypadku powierzenia WYKONAWCY materiałów do tłumaczenia w postaci dokumentów, dokumenty te zostaną zwrócone wraz z tłumaczeniem, a ZAMAWIAJĄCEGO obciąża obowiązek złożenia z chwilą odbioru Zamówienia ewentualnego zastrzeżenia co do ich kompletności. W przypadku ZAMAWIAJĄCEGO niebędącego Konsumentem obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zastrzeżony jest pod rygorem utraty prawa powoływania się na tę okoliczność w terminie późniejszym.
   7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej dotyczą tłumaczeń pisemnych i ustnych, chyba że co innego wynika z postanowień § 5 OWW.

 

  • § 5 Tłumaczenia ustne
   1. Warunki realizacji Zamówienia dotyczącego tłumaczenia ustnego winny określać:
   a. termin i miejsce, w jakim ma się odbyć tłumaczenie,
   b. rodzaj tłumaczenia,
   c. liczbę tłumaczy,
   d. języki tłumaczeń,
   e. liczbę uczestników spotkania,
   f. imię i nazwisko osoby upoważnionej po stronie WYKONAWCY do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM,
   g. tematykę spotkania i wystąpień,
   h. termin dostarczenia materiałów pomocniczych dla tłumaczy,
   i. w przypadku zamówienia Usługi pomocniczej w postaci sprzętu do tłumaczenia, Zamówienie powinno zawierać informacje o ilości kabin do tłumaczenia oraz odbiorników,
   j. inne informacje wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
   2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości tłumaczeń ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY na co najmniej 3 dni przed terminem realizacji tłumaczeń materiałów pomocniczych, tj. wystąpień, prezentacji, informacji o prelegentach, omawianych dokumentów itp.
   3. Tłumacz nie jest zobowiązany do wykonania żadnych innych czynności poza tłumaczeniem ustnym, w szczególności nie sporządza notatek, protokołów, nie robi tłumaczeń pisemnych, nie wykonuje zadań administracyjnych, organizacyjnych ani nie oprowadza gości. Ponadto tłumacz ma prawo do przerw podczas dnia pracy (15 minut na każde trzy godziny świadczenia usługi), które ZAMAWIAJĄCY winien uwzględnić.
   4. Jeśli do wykonania tłumaczenia ustnego niezbędny jest odpowiedni sprzęt do tłumaczeń, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapewnić go WYKONAWCY, chyba że zleci WYKONAWCY Usługę pomocniczą w zakresie zapewnienia środków technicznych do świadczenia tłumaczeń ustnych. W przypadku zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO Usługi pomocniczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, WYKONAWCA zapewnia obecność osoby obsługującej sprzęt (technik) podczas przygotowywania i wykonywania usługi tłumaczenia ustnego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
   5. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapewnić tłumaczom, technikom i innym osobom wchodzącym w skład personelu WYKONAWCY dostęp do miejsca wykonywania usługi tłumaczenia ustnego przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia z odpowiednim wyprzedzeniem określonym przez Strony.
   6. W przypadku braku dostępności tłumacza, technika lub innej osoby wchodzącej w skład personelu WYKONAWCY w miejscowości, gdzie realizowane ma być tłumaczenie ustne, Strony mogą ustalić, że ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapewnienia tym osobom transportu, wyżywienia i noclegu w miejscu realizacji usługi tłumaczenia ustnego. Informację o konieczności poniesienia kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, WYKONAWCA zamieszcza w warunkach realizacji Zamówienia.
   7. Uwagi lub zastrzeżenia, dotyczące wykonania Zamówienia tłumaczeń ustnych, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zgłosić WYKONAWCY w drodze stosownego oświadczenia ZAMAWIAJACEGO (w formie pisemnej lub dokumentowej), które winno zostać dostarczone WYKONAWCY w terminie nie dłuższym aniżeli 48 godzin po zakończeniu tłumaczenia, z zastrzeżeniem, iż na wypadek braku sporządzenia tegoż oświadczenia w ustalonym terminie uznaje się, że tłumaczenie zostało wykonane zgodnie z Zamówieniem bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają uprawnień ZAMAWIAJĄCYCH będących Konsumentami wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
   8. W przypadku zamówienia Usługi dodatkowej w postaci sprzętu do tłumaczenia, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym i jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną WYKONAWCY w związku z uszkodzeniem lub utratą sprzętu do tłumaczenia, w tym sprzętu powierzonego gościom/uczestnikom wydarzenia.

 

  • § 6 Tłumaczenie Maszynowe
   1. Wśród usług oferowanych przez WYKONAWCĘ są również usługi tłumaczenia maszynowego (zautomatyzowanego), oferowane pod nazwą handlową Skrivanek NMT. WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie usługi tłumaczeniowe z rodziny Skrivanek NMT są wykonywane przez zautomatyzowany system komputerowy autorstwa WYKONAWCY, bez weryfikacji przez człowieka – wykwalifikowanego tłumacza („Tłumaczenie Maszynowe”).
   2. WYKONAWCA oświadcza, że usługi Tłumaczenia Maszynowego nie powinny być stosowane dla tekstów: (i) specjalistycznych; (ii) wymagających wiedzy w danej dziedzinie lub odpowiedniego branżowego kontekstu; (iii) naukowych lub technicznych; (iv) przeznaczonych do publikacji; (v) w których z jakichkolwiek innych względów wymagane jest użycie określonej Terminologii lub użycie odpowiedniego formatowania tekstu albo względem którego ZAMAWIAJĄCY ma jakiekolwiek inne spersonalizowane wymogi.
   3. Z uwagi na powyższe, WYKONAWCA oświadcza, a ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że usługi Tłumaczenia Maszynowego przeznaczone mogą być wyłącznie do użytku wewnętrznego, celem zrozumienia tłumaczonego tekstu (jego sensu) i nie są przeznaczone dla tekstów, które ZAMAWIAJĄCY zamierza publikować lub na których zamierza opierać się w profesjonalnym lub zawodowym kontekście.
   4. WYKONAWCA oświadcza, że nie udziela na usługi Tłumaczenia Maszynowego gwarancji. Strony wyłączają w stosunku do usług Tłumaczenia Maszynowego rękojmię za jakiekolwiek wady efektów tego tłumaczenia, a postanowienia § 8, 9 i 10 nie znajdują dla takich tłumaczeń zastosowania. Wyłączenie rękojmi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów zawieranych z ZAMAWIAJĄCYMI będącymi Konsumentami.
   5. W uzasadnionych przypadkach WYKONAWCA może zastosować usługę Tłumaczenia Maszynowego (zautomatyzowanego) Skrivanek NMT jako proces poprzedzający tłumaczenie pisemne, aby wspomóc pracę tłumacza oraz zoptymalizować koszt i czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia pisemnego.

 

  • § 7 Cena usługi
   1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia może zostać ustalone ryczałtowo albo kosztorysowo, z uwzględnieniem sposobu jego obliczenia. Wynagrodzenie ustalane jest przez WYKONAWCĘ i podawane jest do informacji ZAMAWIAJĄCEGO wraz z warunkami realizacji Zamówienia.
   2. Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie zapłacone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia wykonania Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 3 powyżej, w oparciu o wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturę VAT albo wystawiony przez WYKONAWCĘ rachunek, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia co do terminu zapłaty wynagrodzenia. W szczególności w przypadku Zamówień składanych drogą elektroniczną oraz Zamówień składanych przez osoby fizyczne, WYKONAWCA może uzależnić przyjęcie Zamówienia do realizacji od zapłaty wynagrodzenia w całości z góry.

 

  • § 8 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług
   1. Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym, w szczególności w przypadku wystąpienia braków w tłumaczeniu, krytycznych błędów merytorycznych lub językowych, istotnej niezgodności tłumaczenia ze znaczeniem oryginału. WYKONAWCA nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu wynikające z błędów zawartych w oryginale.
   2. W przypadku wykazania przez ZAMAWIAJĄCEGO, że wykonane Zamówienie obciążone jest wadą, o której mowa w ust. 1. powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia, w terminie ustalonym z ZAMAWIAJACYM, nie krótszym niż połowa okresu, w którym Zamówienie było realizowane przez WYKONAWCĘ.
   3. Jeżeli wad Zamówienia nie można usunąć, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 25% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 10 ust. 2 OWW, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości do 50% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia.
   4. W wypadku zwłoki w dostarczeniu Zamówienia lub przygotowaniu tłumaczenia do odbioru ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do obciążenia WYKONAWCY karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki, w sumie nie więcej jednak niż karą umowną stanowiącą równowartość 25% wartości wynagrodzenia netto ustalonego za realizację danego Zamówienia.
   5. Odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO niebędącego Konsumentem ograniczona jest do 50% wartości Zamówienia bez podatku VAT, z zastrzeżeniem Tłumaczeń przeznaczonych do publikacji, gdzie WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikające z nienależycie wykonanego Zamówienia do wysokości 100% wartości Zamówienia bez podatku, o ile ZAMAWIAJĄCY zamówił Usługi niezbędne do przygotowania tłumaczenia do publikacji wymienione w § 2 ust. 5.
   6. Szkoda, za której naprawienie odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA w stosunku do ZAMAWIAJĄCYCH niebędących Konsumentami, obejmuje wyłącznie rzeczywiście poniesioną stratę materialną, z wyłączeniem utraconych korzyści.
   7. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, podlegają zaliczeniu na poczet odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
   8. W przypadku Usług tłumaczeniowych realizowanych w trybie ekspresowym, które mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii i rozbieżności stylu, odpowiedzialność WYKONAWCY za niestosowanie jednolitego (spójnego) słownictwa zgodnie z Terminologią lub Materiałami pomocniczymi jest wyłączona.
   9. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez ZAMAWIAJĄCEGO, w wypadku zlecenia WYKONAWCY tłumaczenia bez wskazania przez ZAMAWIAJĄCEGO Terminologii, albowiem w takim wypadku tłumaczenia są oparte na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny.
   10. W przypadku niepoinformowania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO o przeznaczeniu tłumaczenia do publikacji i/lub braku zamówienia dodatkowo płatnych procesów, przygotowujących tłumaczenie do publikacji, WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ich brak.
   11. W przypadku, gdy materiały do tłumaczenia dostarczone przez ZAMAWIAJĄCEGO nie są spójne terminologiczne, poprawne językowo, w pełni czytelne i uporządkowane, WYKONAWCA może powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o wadach materiałów podlegających tłumaczeniu i zażądać od ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznego, lecz nie później niż w czasie odpowiadającym 1/10 okresu ustalonego dla realizacji Zamówienia, nadesłania poprawionej wersji, wyjaśnień lub instrukcji. Opóźnienie ZAMAWIAJĄCEGO w udzieleniu takich wyjaśnień powoduje automatyczne przesunięcie terminu realizacji Zamówienia odpowiednio o czas opóźnienia. W przypadku, gdy poprawiona wersja nie jest dostępna, WYKONAWCA wykona usługę przy zachowaniu najwyższej staranności, jednak nie odpowiada za spójność przekładu i poprawność Terminologii.
   12. W przypadku umów zawieranych z ZAMAWIAJĄCYMI będącymi Konsumentami, w zakresie opisanym w ust. 8-11 powyżej WYKONAWCA jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, będącego następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność.
   13. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu OWW, uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia.

 

  • § 9. Terminy zgłaszania wad w wykonanych Usługach tłumaczeniowych
   1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zgłosić WYKONAWCY wady w wykonanym Zamówieniu na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednakże nie później niż w terminie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU tłumaczeń pisemnych, a w odniesieniu do tłumaczeń ustnych w terminie wskazanym w § 5 ust. 7. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do wskazania: okoliczności, czasu i sposobu odkrycia wady oraz opisu wady. W odniesieniu do tłumaczeń ustnych zgłoszenie wad powinno dodatkowo zawierać nagranie audio lub audio-video.
   2. W przypadku zgłoszenia wad z naruszeniem ust. 1 powyżej wszelkie uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO oraz odpowiedzialność WYKONAWCY, w tym odszkodowawcza, związana z wystąpieniem wad w wykonanych tłumaczeniach wygasają. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą umów zawieranych z ZAMAWIAJĄCYMI będącymi Konsumentami.
   3. Jeżeli zgłaszana wada może powodować powstanie u ZAMAWIAJĄCEGO niebędącego Konsumentem szkody przekraczającej wartość 1.000 zł, ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek poinformować o szkodzie również ubezpieczyciela wskazanego przez WYKONAWCĘ, udzielić wszelkiej pomocy w postępowaniu przed ubezpieczycielem WYKONAWCY i niezwłocznie udostępnić wszelkie informacje potrzebne w postępowaniu o likwidację szkody i w ewentualnych sporach ZAMAWIAJĄCEGO z ubezpieczycielem. W wypadku braku wypełnienia powyższych obowiązków roszczenie o odszkodowanie wygasa.

 

  • § 10 Reklamacje
   1. WYKONAWCA rozpatruje zgłoszenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 OWW w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania. W przypadku wystąpienia między Stronami sporu co do wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, o jakich mowa w § 8 OWW, Strony zobowiązują się niniejszy spór rozwiązać na drodze polubownej, na podstawie opinii przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych sądowych tłumaczy przysięgłych, mających swą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie kognicji Sądu Okręgowego w Lublinie.
   2. Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień § 8 ust. 3 OWW uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra.
   3. Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spór.
   4. W przypadku ZAMAWIAJĄCYCH niebędących Konsumentami Strony na czas trwania postępowania reklamacyjnego wyłączają możliwość sądowego dochodzenia wzajemnych roszczeń z tytułu niesatysfakcjonującej jakości tłumaczenia.

 

  • § 11 Wyłączność i odpowiedzialność, odstąpienie od umowy
   1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia, dotyczące realizowanego Zamówienia, będą podejmowane jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z WYKONAWCĄ. Zabronione jest prowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem, podwykonawcą WYKONAWCY itp. Komunikując się w sprawach związanych z realizacją Zamówienia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest każdorazowo używać numeru identyfikacyjnego nadanego przez WYKONAWCĘ.
   2. ZAMAWIAJĄCY niebędący Konsumentem zobowiązuje się, że przez okres 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy z WYKONAWCĄ nie będzie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez swoje podmioty powiązane lub inne podmioty działające zgodnie z jego instrukcjami lub w inny sposób) podejmował działań w celu nawiązania współpracy z tłumaczami, pracownikami, partnerami lub podwykonawcami, którymi WYKONAWCA posługuje się przy wykonywaniu Zamówienia, lub o których jest mu wiadomo, że stale współpracują z WYKONAWCĄ, w szczególności ZAMAWIAJĄCY nie będzie zlecał takim osobom świadczenia usług z pominięciem WYKONAWCY, nakłaniać do rozwiązania lub zmiany umów zawartych przez te osoby z WYKONAWCĄ lub podejmować innych działań, których celem lub skutkiem będzie nawiązanie współpracy pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a osobą stale współpracującą z WYKONAWCĄ.
   3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY niebędący Konsumentem naruszy którykolwiek z zakazów określonych w § 11 ust. 1-2 OWW, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz WYKONAWCY kary umownej w wysokości 100.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. WYKONAWCA zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
   4. ZAMAWIAJĄCY niebędący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w terminach określonych poniżej, za zapłatą WYKONAWCY odstępnego w następujących wysokościach:
   4.1. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych (symultanicznych lub konsekutywnych), a odstąpienie nastąpiło:
   4.1.1. na 3 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 30% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
   4.1.2. na 2 dni przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
   4.1.3. na 1 dzień przed uzgodnionym terminem realizacji tłumaczenia – 75% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia,
   4.1.4. w dniu realizacji tłumaczenia – 100% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
   Odstępne, o jakim mowa w pkt. 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, winno być powiększone o kwotę kosztów poniesionych przez WYKONAWCĘ na potrzeby realizacji Zamówienia do dnia złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu, a w szczególności kosztów wynajmu sali i sprzętu, jeśli WYKONAWCA już je poniósł.
   4.2. w przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń pisemnych, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od realizacji Zamówienia za zapłatą odstępnego w kwocie odpowiadającej wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez WYKONAWCĘ oświadczenia o odstąpieniu przez ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji Zamówienia, nie mniej jednak niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
   5. ZAMAWIAJĄCY będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia do momentu jego wykonania. W przypadku tłumaczenia pisemnego ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty na rzecz WYKONAWCY wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanego tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez WYKONAWCĘ oświadczenia o odstąpieniu, w przypadku tłumaczenia ustnego ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zwrócić WYKONAWCY koszty poniesione przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, w obu przypadkach nie mniej jednak niż 10% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia (odstępne). Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY realizuje ustawowe prawo odstąpienia stosownie do treści art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia, jeśli zażądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia zgodnie z § 1 ust. 2 OWW.
   6. Stosownie do art. 38 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) WYKONAWCA informuje ZAMAWIAJĄCEGO będącego Konsumentem, iż odstąpienie od umowy, zawartej na podstawie Zamówienia, złożonego zgodnie z niniejszymi OWW, w terminie 14 dni bez podania przyczyny stosownie do art. 35 tej Ustawy nie jest możliwe po dostarczeniu przez WYKONAWCĘ zamówionego tłumaczenia.
   7. WYKONAWCA, w przypadku ZAMAWIAJĄCEGO niebędącego Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO odstępnego w wysokości 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację Zamówienia, od którego realizacji odstąpił, jednak nie później niż przed upływem połowy czasu ustalonego na realizację Zamówienia.
   8. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia powinno być złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Kwota odstępnego może być potrącona ze świadczeń pieniężnych podlegających zwrotowi wskutek rozliczenia.

 

  • § 12 Klauzula poufności
   WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu przez ZAMAWIAJĄCEGO na potrzeby przygotowania warunków realizacji Zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 4 i/lub prawidłowego zrealizowania Zamówienia. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad przygotowaniem warunków realizacji Zamówienia i nad realizacją danego Zamówienia. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy poddostawcy, którzy angażowani będą do obsługi zleceń ZAMAWIAJĄCEGO, zawarli z WYKONAWCĄ umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od ZAMAWIAJĄCYCH, zgodnie z wymogami stosowanego przez WYKONAWCĘ systemu zapewnienia jakości EN ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

 

  • § 13 Dane osobowe
   1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku ze współpracą, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności w sposób rzetelny i przejrzysty oraz zapewniający odpowiednią ochronę integralności i poufności danych.
   2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest upoważniony do udostępnienia WYKONAWCY danych osobowych w związku ze świadczeniem usług.
   3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WYKONAWCĘ znajdują się na stronie internetowej WYKONAWCY pod adresem: https://skrivanek.pl/o-nas/normy/zasady-ochrony-prywatnosci/ i stanowią one integralną część niniejszych OWW.

 

  • § 14 Postanowienia końcowe
   1. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWW podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego oraz ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz. 827 z późn. zm.), przy czym w przypadku ZAMAWIAJĄCYCH niebędących Konsumentami Strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, poza tymi, które zostały przyznane w niniejszych OWW.
   2. OWW wiążą Strony z chwilą złożenia Zamówienia w rozumieniu niniejszych OWW.
   3. Postanowienia OWW mogą być zmieniane pomiędzy Stronami wyłącznie z zachowaniem formy dokumentowej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
   4. W przypadku ZAMAWIAJĄCYCH niebędących Konsumentami WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWW. Zmiana postanowień, zawartych w OWW, dla swej ważności i wejścia w życie wymaga oświadczenia WYKONAWCY, zamieszczonego pod adresem internetowym: https://skrivanek.pl/o-nas/normy/ogolne-warunki-wspolpracy/, o dokonanej zmianie OWW i jej zakresie. Zmiana OWW uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowych OWW, z tym że Zamówienia przyjęte do realizacji przez WYKONAWCĘ w okresie obowiązywania dotychczasowych OWW będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach. Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO winno być złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej WYKONAWCY komunikatu o zmianie OWW.
   5. OWW zostało sporządzone w dwóch wersjach językowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWW w języku polskim a treścią OWW w języku angielskim, wiążąca jest polska wersja językowa.
   6. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 10 września 2021 roku.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.