biuro tłumaczeń skrivanek

Certyfikaty i bezpieczeństwo

Nasi specjaliści w zakresie języka angielskiego zadbają o poprawność tłumaczenia
i innych usług, umożliwiając jasną komunikację oraz osiągnięcie wyznaczonych celów.
tłumaczenia

określa wysoki standard zarządzania przedsiębiorstwem i obsługi klienta. W naszej pracy jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych Klientów, gwarantujemy wysoką jakość tłumaczeń i nieprzerwanie doskonalimy sposób funkcjonowania Skrivanka.

określa pożądaną efektywność środowiskową i potwierdza naszą odpowiedzialność w prowadzeniu działalności i należytą troskę o środowisko naturalne.

poświadcza odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Na co dzień pracujemy z dokumentami i informacjami, niejednokrotnie niejawnymi. Zależy nam, aby wszyscy nasi pracownicy mieli świadomość, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa.

wprowadza wytyczne, według których winna być wykonywana usługa tłumaczeń pisemnych, tak aby zachować jak najwyższą jakość przekładu, odpowiadającą m.in. organom Unii Europejskiej.

określa „wymagania dotyczące procesu pełnej obsługi post edycji tłumaczeń maszynowych przez ludzi oraz podstawowe umiejętności post edytora”.

Polityka ochrony danych na lata 2020-2024

1

Aby zagwarantować sprawne prowadzenie naszej działalności, naszym głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności wszelkim danych własnych i danych klientów. Niniejszą polityką deklarujemy wszystkim partnerom biznesowym, pracownikom, administracji publicznej i państwowej oraz ogółowi społeczeństwa zdolność Skrivanek sp. z o.o. do skutecznej ochrony informacji, dóbr materialnych i niematerialnych posiadanych i powierzonych nam zgodnie z wymogami prawnymi we wszystkich krajach, w których działamy.

Zobowiązujemy się do:

przestrzegania i zachowania prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji we wszystkich krajach, w których działa nasza grupa, zapewnienia dostępności informacji w czasie i miejscu zgodnie z potrzebami społecznymi, ale dostarczania tych informacji tylko tym, którzy potrzebują ich do swojej pracy, zachowując w ten sposób poufność informacji według określonych kategorii – publicznych, wewnętrznych, poufnych i osobistych.

Zobowiązujemy się również do:

zarządzania integralnością i cyklem życia informacji od momentu ich powstania, przekazania i wykorzystania do momentu dysponowania nimi, edukacji i rozwoju naszych pracowników, dostawców i partnerów w zakresie bezpieczeństwa informacji; naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji jest uznawane za rażące naruszenie przepisów wewnętrznych i stosunków umownych.

Ponadto zobowiązujemy się do:

określania środków bezpieczeństwa w oparciu o zasadę oceny ryzyka, jego wpływu i skutków ekonomicznych, regularnego monitorowania, ponownej oceny ryzyka, zarządzania zdarzeniami i incydentami związanymi z bezpieczeństwem poprzez środki naprawcze i zapobiegawcze w celu zwiększenia skuteczności naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem danych.

W celu egzekwowania tej polityki Spółka wprowadziła i rozwinęła system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013. Jest to międzynarodowy standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem danych. Zapewnia on ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa, takimi jak cyberprzestępczość, niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych, wandalizm/terroryzm, pożar/uszkodzenia, niewłaściwe wykorzystanie i kradzież danych / ataki cybernetyczne z wykorzystaniem wirusów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer contact data): 
Elżbieta Majcher, e-mail: iod@skrivanek.pl
Polityka jakości oraz zarządzania środowiskowego na lata 2020 – 2024
1

Skrivanek dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy usług językowych w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym lokalizacji, usług DTP i nauczania języków obcych, zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej.

Zarząd Skrivanek sp. z o.o. ogłasza tę politykę bezpieczeństwa jako strukturę dla kierunku rozwoju firmy w dziedzinie jakości i środowiska. Intencją zarządu jest wspieranie ustalonych celów i zasad tej polityki. We wszystkich swoich działaniach (tłumaczenia pisemne i ustne, nauczanie języków, lokalizacja oprogramowania i działalność administracyjna) Skrivanek sp. z o.o. zobowiązuje się do wspierania następujących celów:

OTWARTA KOMUNIKACJA
ZADOWOLENI DOSTAWCY
 • Z wielką starannością dobieramy naszych dostawców i współpracowników.
 • Odpowiednio nagradzamy ich za dobrze wykonaną pracę.
 • Wspieramy zarówno ich pracę, jak i rozwój osobisty.
 • Oferujemy wsparcie narzędzi CAT.
 • Nasz dostawca jest jednocześnie naszym partnerem, ponieważ każdy z nas dąży do tego samego celu – do zadowolonego klienta.
 • Oceniamy wyniki i przekazujemy informacje zwrotne.
 • Nie dyskryminujemy – równe szanse są dostępne dla wszystkich.
ZADOWOLENI KLIENCI
 • Oferujemy wysokiej jakości, kompleksowe i fachowe usługi językowe.
 • Aktywnie słuchamy i reagujemy na potrzeby naszych klientów i dążymy
  do ich pełnej satysfakcji.
 • Jesteśmy dostępni w całej Polsce i cieszymy się silną pozycją w Internecie.
 • Doradzamy naszym klientom tak, jakbyśmy doradzali przyjaciołom; wzmacniamy ich zaufanie w nas pokładane.
 • Starannie dobieramy naszych dostawców i kierowników projektów, gwarantujących jakość każdego projektu.
 • Nasze ceny są uczciwe i odpowiadają fachowej jakości świadczonych usług.
 • Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo danych; ochrona danych klientów
  jest dla nas rzeczą oczywistą.
 • Podążamy za nowymi technologiami i trendami, stale podnosząc efektywność
  i poziom naszych usług, procesów i systemów zarządzania.
 • Proaktywnie zapobiegamy awariom. Ustalamy środki naprawcze
  i zapobiegawcze.
 • Jesteśmy długoterminowym, niezawodnym partnerem dla naszych klientów.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA I SPOŁECZNA
 • Otwarcie komunikujemy się ze społeczeństwem i władzami państwowymi
  w sprawach ochrony środowiska.
 • Aktywnie chronimy środowisko naturalne, ograniczamy marnotrawstwo zasobów i zapobiegamy zanieczyszczeniom.
 • Korzystamy z nowoczesnych technologii, które są przyjazne dla środowiska.
 • Angażujemy się w projekty pożytku publicznego.
 • Szanujemy prawa człowieka i standardy pracy.
 • Polityka ta dotyczy wszystkich naszych pracowników.
 • Nasz zespół zarządzający zobowiązuje się do regularnego przeglądania polityki pod kątem aktualnych intencji Spółki, do zapewnienia struktury dla ustalania
  i przeglądu celów SZJ i SZŚ oraz do zapewnienia, że jej wdrożenie prowadzi do ciągłego doskonalenia tych systemów.
INNOWACJE
 • Aby sprostać wciąż zmieniającym się potrzebom klientów, stale wprowadzamy innowacje.
 • Zawsze myślimy długofalowo.
 • Poddajemy rozpatrzeniu wszelkie inicjatywy naszych pracowników
  (doskonalenie procesów, technologii itp.).
 • Monitorujemy aktualne trendy technologiczne i jesteśmy o krok przed konkurencją.
ZADOWOLENI PRACOWNICY
 • Wspieramy pracę i rozwój osobisty naszych pracowników.
 • Zapewniamy bezpieczne i przyjemne środowisko pracy.
 • Wsłuchujemy się w pomysły naszych pracowników i angażujemy ich w rozwój naszej firmy.
 • Pracujemy jako jeden zespół, szanujemy się nawzajem, a wszelkie popełnione błędy są postrzegane jako okazja do dalszej poprawy.
 • Dążymy do stworzenia środowiska rodzinnej atmosfery, w którym możemy na siebie wzajemnie liczyć, jest to tylko jednym z wielu powodów, dla których kochamy naszą pracę!
 • Naszym pracownikom płacimy uczciwe wynagrodzenie. Każdy z nas ma udział
  w zysku na podstawie wartości, którą wspólnie tworzymy.
 • Wspieramy podejście oparte na równowadze między pracą a życiem prywatnym.
POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Polityka dotycząca pracowników, dostawców i dostawców dostawców na lata 2020 – 2024
1

Ponieważ nasza działalność opiera się na systemie zarządzania środowiskowego zgodnym z normą ISO 14001, chcielibyśmy prosić Państwa o zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich przestrzeganie.

DZIAŁAMY W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY
 • Segregujemy odpady, segregowanie ma sens. Odpady przekazujemy tylko osobom upoważnionym lub do wyznaczonych miejsc.
 • Drukujemy tylko to, co jest absolutnie niezbędne, oszczędzając w ten sposób nasze lasy i zmniejszając zużycie energii oraz ilość odpadów – papieru, tonerów, sprzętu elektrycznego.
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
 • Stosujemy środki chemiczne zgodnie z instrukcjami na etykiecie i w karcie charakterystyki. Unikamy stosowania środków chemicznych szkodliwych
  dla zdrowia i przyrody.
 • Nie wylewamy do kanalizacji olejów, skoncentrowanych chemikaliów
  ani innych szkodliwych substancji.
JESTEŚMY PRAKTYCZNI
 • Podczas pompowania paliwa staramy się zapobiegać jego kapaniu. Wysokiej jakości paliwo tankujemy tylko w certyfikowanej sieci stacji benzynowych.
 • Serwisowanie i konserwacja pojazdów jest wykonywana przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.
DZIAŁAMY W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY
 • W razie wypadku lub ryzyka wystąpienia szkód w środowisku naturalnym staramy się jak najszybciej zareagować, aby zminimalizować jego zakres i oddziaływanie.
 • Przekazujemy urządzenia elektryczne i baterie do miejsc,
  w których można je utylizować ekologicznie.
ŚWIADOMIE GOSPODARUJEMY ZASOBAMI
 • Nie marnujemy zasobów naturalnych, oszczędzając
  w ten sposób energię, wodę i gaz.
 • Przy zakupie nowych urządzeń i floty bierzemy pod uwagę
  ich zużycie i energochłonność.
polityka odtycząca dostawców

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich pracowników firmy. Zarząd zobowiązuje się do dokonywania regularnych przeglądów niniejszej Polityki tak, aby odpowiadała ona aktualnym zamierzeniom firmy, zapewniała odpowiednią strukturę ramową do określania i analizowania celów SZJ i SZŚ, oraz aby jej realizacja przyczyniała się do nieustannego doskonalenia tych systemów.

CZY POTRZEBUJESZ
TŁUMACZENIA PISEMNEGO LUB USTNEGO?
Napisz do nas. Pomożemy.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.