biuro tłumaczeń skrivanek

REGULAMIN KONKURSU „JĘZYK OBCY W ŻYCIU I BIZNESIE!”
Z DNIA 17.04.2023

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób przeprowadzenia konkursu pod nazwą „JĘZYK OBCY W ŻYCIU I BIZNESIE!” („Konkurs”). Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowania uczniów językami oraz możliwościami jakie stwarzają, zwiększenie zainteresowania kulturą własną oraz innych krajów i narodów jak również promowanie zainteresowania młodych ludzi znaczeniem ich języka ojczystego w ich przyszłym życiu i karierze.
2. Organizatorem Konkursu jest spółka “SKRIVANEK” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024886, posiadająca NIP 6342245400 oraz REGON 273716037, o kapitale zakładowym 150.040,00 PLN, adres e-mail: marketing@skrivanek.pl („Organizator”).
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: https://skrivanek.pl („Strona”).

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:
a) wiek w przedziale od 18 do 30 lat,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”),
d) posiadanie warunków technicznych umożliwiających udział w Konkursie, w szczególności urządzenia z dostępem do Internetu pozwalającego na przesłanie pracy konkursowej za pośrednictwem Strony.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego dobrowolna akceptacja.
3. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje treść Regulaminu,
b) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
c) spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 3
Warunki Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem Strony, sporządzony samodzielnie (w tym bez użycia narzędzi sztucznej inteligencji), nigdzie wcześniej niepublikowany, esej na temat „JĘZYK OBCY W ŻYCIU I BIZNESIE!” spełniający następujące wymogi:
a) język angielski lub język polski,
b) objętość od 400 do 600 słów,
c) wskazanie imienia, nazwiska, kontaktowego adresu-mail oraz – („Esej”).
2. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Esej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.05.2023 r. Uczestnicy mogą przesyłać Eseje od dnia rozpoczęcia Konkursu do godziny 12:00 dnia 30.06.2023 r.
4. Po upływie czasu na przesyłanie Esejów, jury składające się z 5 osób wybranych przez Organizatora wybierze, spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Esejów spełniających wymogi Regulaminu, 3 najlepsze Eseje, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność prac z tematem konkursu, pomysłowość autora jak również styl i język pracy.
5. Niezależnie od powyższego, wszystkie prawidłowo przesłane Eseje spełniające wymogi Regulaminu zostaną opublikowane na Stronie z możliwością głosowania przez użytkowników Strony na najlepszy Esej („Głosowanie Czytelników”). Głosowanie Czytelników będzie odbywać się od dnia 04.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. O miejscu Uczestnika w Głosowaniu Czytelników decyduje ilość otrzymanych głosów na Esej danego Uczestnika.
6. Zabronione jest fałszowanie głosowań, poprzez wielokrotne oddawanie głosu (w tym korzystanie z fikcyjnych kont czy botów).
7. Ogłoszenie laureatów Konkursu – zarówno wybranych przez Jury jak i wyłonionych w Głosowaniu Czytelników – nastąpi dnia 26.07.2023 r. i zostanie opublikowanie na stronie https://skrivanek.pl/konkurs-pisarski/. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o otrzymaniu nagrody również mailowo.
8. Ceremonia wręczenia nagród nastąpi dnia 31.07.2023 r. w siedzibie Organizatora tj. w Warszawie przy ul. Plac Konstytucji 6/75 i będzie transmitowana online za pośrednictwem platformy Zoom („Ceremonia Wręczenia Nagród”).
9. Laureat Konkursu, który nie weźmie osobistego udziału w Ceremonii Wręczenia Nagród, będzie mógł odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora tj. w Warszawie przy ul. Plac Konstytucji 6/75.
10. Nieodebranie nagrody przez laureata Konkursu w terminie do dnia 30.08.2023 poczytuje się za zrzeczenie się nagrody.
11. Informacja o laureatach Konkursu oraz ich Eseje zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronie, na blogu Organizatora oraz na portalach społecznościowych Organizatora.

§ 4
Nagrody

1. Nagrodami są:
a) dla Uczestnika, który otrzyma 1. Miejsce w Konkursie decyzją Jury – Laptop Dell 5510,
b) dla Uczestnika, który otrzyma 2 Miejsce w Konkursie decyzją Jury – Bezprzewodowy przenośny głośnik JBL GO,
c) dla Uczestnika, który otrzyma 3 Miejsce w Konkursie decyzją Jury – Głośnik mobilny JBL Charge 5,
d) dla Uczestnika, który zajmie 1. Miejsce w Głosowaniu Czytelników – Laptop Dell 5510,
e) dla Uczestnika, który zajmie 2. Miejsce w Głosowaniu Czytelników – Tablet SAMSUNG Galaxy S6 Lite 10.4 LTE,
f) dla Uczestnika, który zajmie 3. Miejsce w Głosowaniu Czytelników – Bezprzewodowy przenośny głośnik JBL GO,
g) dla Uczestnika, który zajmie 3. Miejsce w Głosowaniu Czytelników – Głośnik mobilny JBL Charge 5.
Warunkiem otrzymania nagród wskutek Głosowania Czytelników jest uzyskanie przez danego Uczestnika co najmniej 30 głosów.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę lub na jakąkolwiek inną nagrodę.
3. W przypadku zrzeczenia się nagrody przez laureata Konkursu, nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent, w tym ekwiwalent pieniężny.

§ 5
Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne od Organizatora, a mające wpływ na przebieg Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub Regulaminem zachowania Uczestników.
3. Uczestnicy zobowiązani są zapewnić, aby treść Esejów nie zawierała danych osobowych innych osób, treści reklamowych i marketingowych jak również treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
a) naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich,
b) nawołujących do nienawiści,
c) obraźliwych, sprzecznych z prawem i obyczajami, zwłaszcza zaś zawierających wulgaryzmy,
d) promujących systemy totalitarne,
e) pornograficznych.
4. Naruszenie któregokolwiek postanowienia Regulaminu wyklucza danego Uczestnika z Konkursu, w tym pozbawia go prawa do nagrody.

§ 6
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie lub mailowo na adres lub adres e-mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, jednak nie później niż do dnia 17.07.2023 r.
2. Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Uczestnika niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy. Odpowiedź zostanie przesłana na adres lub adres e-mail, z którego nadano zgłoszenie reklamacyjne.

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik przesyłając Esej Organizatorowi („Utwór”), zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu, oświadcza i zapewnia, że:
a) przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Utworu,
b) prawa te są wolne od jakichkolwiek roszczeń lub praw osób trzecich oraz nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone,
c) zobowiązuje się nie dochodzić autorskich praw osobistych względem Organizatora lub jego następców prawnych,
d) Utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Z chwilą przesłania Utworu Organizatorowi, zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik udziela na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej do korzystania z majątkowych praw autorskich do tego Utworu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu,
c) rozpowszechniania Utworu, w tym jego publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniana Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) utrwalania Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
e) wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
f) wykorzystywania Utworu w utworach multimedialnych,
g) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy.
3. W czasie trwania licencji, Organizator może:
a) opracowywać Utwór,
b) rozporządzać i korzystać z opracowań takiego Utworu,
c) wykonywać prawa zależne do Utworu,
d) rozpowszechniać Utwór zarówno anonimowo jak i ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika jako autora.
4. Licencja udzielana jest na czas pięciu lat, przy czym po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony, chyba że wcześniej Uczestnik lub Organizator sprzeciwi się temu na piśmie pod rygorem nieważności. Mimo wygaśnięcia licencji Organizator nie jest zobowiązany do usunięcia Utworu z obrotu w zakresie, w jakim wykorzystał Utwór zgodnie z warunkami licencji w czasie jej trwania.
5. Z tytułu udzielenia Organizatorowi licencji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

§ 8
Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) Organizator niniejszym informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie Organizator tj. spółka “SKRIVANEK” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Plac Konstytucji 6/75, 00-550 Warszawa/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024886, posiadająca NIP 6342245400 oraz REGON 273716037, o kapitale zakładowym 150.040,00 PLN („Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: iod@skrivanek.pl.
2. W ramach przeprowadzanego Konkursu niezbędne może być przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmujących:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
3. Dane, wskazane w ust. 2 powyżej, przekazywane są przez Uczestników w sposób dobrowolny, a ich wykorzystywanie ogranicza się wyłącznie do działań koniecznych do realizacji Konkursu i są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, że przetwarza dane Uczestników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Jeśli Administrator otrzyma od Uczestników inne dane osobowe niż te wskazane w ust. 2 powyżej również może je przetwarzać w celach wskazanych poniżej.
5. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane przez Administratora w celach:
a) związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem laureatów, ogłoszeniem wyników Konkursu, opublikowaniem prac laureatów Konkursu oraz ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym,
b) przyznania i wydania nagród laureatom Konkursu,
c) statystycznych.
6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jej Uczestników. Wyrażona przez Uczestnika zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników. Wykonanie zobowiązań polega w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród oraz dokonywaniu czynności w ramach postępowania reklamacyjnego.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych lub następcze cofnięcie zgody na ich przetwarzanie pociąga za sobą brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie również podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji ww. celów (takim jak dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej itp.), jak również mogą zostać przekazane osobom trzecim, w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (np. sądy, urzędy skarbowe).
9. Uczestnikom w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe prawo może być zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli złożonego za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. 1 powyżej.
10. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem. Administrator niniejszym informuje Uczestników o przysługującym im prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.
11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu i wypełnienia czynności z nim związanych już po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe będą przechowywane także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.
12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego.
13. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach losowych.
2. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: https://skrivanek.pl/regulamin-konkursu-pisarskiego w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin nie narusza jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przyznających konsumentom określone uprawienia i powinien być interpretowany wyłącznie w zgodzie z tymi przepisami.
4. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany Regulaminu do chwili rozpoczęcia Konkursu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2023.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.