The Skrivanek Poland can offer
you translations from and into
the following languages.

We offer you
translations from
and into the
following languages


574

Albanian

575

Arabic

576

Armenian

577

Belarusian

618

Ukrainian

579

English

580

Bulgarian

581

Chinese

582

Croatian

583

Czech

584

Danish

585

Estonian

588

Finnish

589

Italian

590

Dutch

591

French

592

Greek

593

Georgian

594

Spanish

619

Hungarian

596

Japanese

597

Latin

598

Lithuanian

599

Latvian

604

Macedonian

605

German

606

Norwegian

617

Turkish

608

Polish

609

Portuguese

610

Russian

611

Romanian

612

Serbian

613

Slovak

614

Slovenian

615

Swedish